Panhorama.cz

volné sdružení fotografů pracujících na panoramatický formát

free association of photographers working in panoramic format

Pan Horama – Panhorama

Pan Horama je projektem finského fotografa, kterým je Rainer K. Lampinen, FRPS, MPA.

Tento fotograf a vynikající organizátor zahájil v roce 1989 seriál pravidelných velkých fotografických výstav s mezinárodní účastí pořádaných v Tampere. Všechny fotografie měly společné téma. Tím byla panoramatická fotografie. Spolupráci na panoramatických výstavách jsme domluvili při jeho první návštěvě Prahy v roce 1990, když navštívil moji prodejnu s fotografiemi v Karlově ulici.

V roce 1995 jsem vystavoval v Tampere svoji autorskou kolekci a získal jednu z hlavních cen. Tím se otevřely dveře výstav i pro další české autory. Jelikož byla popularita panoramatické fotografie v době doznívání analogové éry veliká, zahájil jsem v roce 2002 se svoji agenturou Hoza Q novou historii panoramatických výstav pod názvem Panhorama.cz.

Na první velké výstavě v Nerudově ulici se prezentovalo dvanáct českých autorů a devět ze zahraničí. Během následujících deseti let se přidávali další fotografové, pracující na panoramatický formát. Na různých výstavách potom mohl divák posoudit, jak se jednotliví autoři vypořádali s neobvyklým formátem. I přes různost témat a výtvarných kvalit prací, můžeme mluvit v tomto desetiletí o nejpočetnější a nejaktivnější skupině fotografů na světě, kteří pracovali panoramaticky.

V současnosti se stává panoramatický formát, dík novým technologiím, jedním z běžných vyjadřovacích prostředků fotografického obrazu. Panoramatické fotopřístroje na film se tak stávají v rukách fotografů specifickým výtvarným prostředkem. Proto jim patří obdiv a dík za jejich práci.

Miroslav Hoza, MPA


 

Pan Horama is a project by a Finnish photographer named Rainer K. Lampinen, FRPS, MPA.

In 1989 this photographer and excellent organizer began a series of regular sized photographic exhibitions with international participation held in Tampere. All photos had a common theme. This was panoramic photography. Cooperation on the panoramic exhibitions were arranged during his first visit to Prague in 1990, visiting my shop with photographs of Charles Street.

In 1995 I exhibited his original collection in Tampere and it received one of the main prizes. This opened the exhibition doors to also other Czech artists. Since the popularity of panoramic photos during the analog era’s period of decay was great, in 2002 I started, with his agency Hoza Q, a new history of panoramic exhibitions under the name Panhorama.cz.

At the first major exhibition on Neruda Street there were presented twelve Czech artists and nine from abroad. Over the next decade, other photographers working in a panoramic format joined. At various exhibitions the spectator could then assess how the individual artists deal with the unusual format. Despite the diverse themes and artistic qualities of the work, we can speak in this decade about the largest and most active group of photographers in the world working panoramatically.

At present, the panoramic format, thanks to new technologies, is one of the most common means of expression concerning photographic image. Panoramic cameras using film thus becomes a specific visual means in the hands of photographers. Therefore, they deserve admiration and gratitude for their work.

Miroslav Hoza, MPA

 

Kontaktní formulář / Contact form

Jméno / Name (vyžadováno / required)

Email (vyžadováno / required)

Předmět / Subject

Zpráva / Message

Captcha (vyžadováno / required)
captcha